REGULAMIN KLUBU DZIECIĘCEGO ,,Ranczo Bobasa" =>     REGULAMIN KLUBU DZIECIĘCEGO Ranczo Bobasa

Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Umowy o świadczeniu usług w/w Klubie i stanowi integralną część Umowy, obowiązuje wraz z nią.

 1. Klub mieści się w Kozach, ul. Bławatków 26.
 2. Właścicielem Klubu Dziecięcego jest Barbara Jancia.
 3. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 18.00. Godziny wieczorne od 18.00 do 24.00 po wcześniejszym uzgodnieniu. W Wigilię oraz w Sylwestra Klub czynny do godziny 13.00. Klub jest nieczynny w święta i inne dni ustawowo wolne od pracy. Informację o dodatkowych dniach, w których Klub jest nieczynny, właściciel Klubu przekazuje rodzicom do informacji z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem na stronie Klubu i w placówce.
 4. Klub sprawuje opiekę nad dziećmi od 1 do 3 (w niektórych przypadkach do 4) roku życia.
 5. Klub ,,Ranczo Bobasa" posiada ubezpieczenie OC oraz NNW.
 6. Wyposażenie klubu spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, posiada atesty.
 7. Warunkiem przyjęcia dziecka do w/w Klubu jest dokładne wypełnienie: karty zgłoszenia dziecka, karty informacyjnej oraz podpisanie umowy o świadczeniu usług opieki nad dzieckiem.
 8. Zapisy do Klubu trwają przez cały rok, okresem rozliczeniowym za usługi jest miesiąc kalendarzowy.
 9. Do Klubu mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. Pracownicy klubu nie podają dziecku lekarstw.
 10. Dzieci, u których stwierdzono silne objawy chorobowe w trakcie pobytu w Klubie powinny być, jak najszybciej odebrane przez rodziców/ opiekunów. W przypadku, gdy rodzic / opiekun (opiekun prawny) nie odbierze podopiecznego w ciągu 2 godzin, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej wówczas opiekun wezwie lekarza. Koszty wizyty pokrywają rodzice (prawni opiekunowie).
 11. Rodzic /opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia właściciela Klubu o nieobecności dziecka spowodowanej chorobą bądź innym zdarzeniem. W przypadku nieobecności dziecka dłużej niż 5 dni roboczych spowodowanej chorobą, warunkiem umożliwiającym powrót dziecka po chorobie do Klubu jest przedstawienie przez rodzica/ opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest już zdrowe i może uczęszczać do placówki. Nieobecność dziecka w Klubie nie zwalnia rodziców od wniesienia opłaty stałej, niepodlegającej zwrotowi. Opłata za pobyt w Klubie jest jednakowa w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, urlopu, dni ustawowo wolnych od pracy oraz tzw. długich weekendów.
 12. Każdego roku w czasie trwania wakacji lipiec/sierpień Klub na okres dwóch tygodni pozostanie zamknięty z powodu prac remontowych – modernizacyjnych. O konkretnym terminie zamknięcia Klubu rodzice zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.
 13. Rodzice /opiekunowie są zobowiązani do podania aktualnych numerów kontaktowych, na które będą informowani w razie konieczności. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami z przyczyn leżących po stronie rodziców / opiekunów.
 14. W przypadku zatajenia informacji dotyczących zdrowia, rozwoju dziecka, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia oraz życia dziecka bądź innych dzieci, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz spożywania środków odurzających. Zabronione jest również przebywanie w Klubie osób będących pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających.
 16. Do odbioru dziecka upoważnieni są rodzice /opiekunowie (opiekunowie prawni) oraz pisemnie wskazane przez nich osoby powyżej 18 roku życia. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.
 17. Personel Klubu ma prawo odmówić wydania dziecka osobom nietrzeźwym oraz osobą, których stan wskazuje na zażycie środków odurzających.
 18. Rodzice /opiekunowie powinni zaopatrzyć dzieci na czas pobytu w Klubie w: smoczek, pieluchy jednorazowe, butelkę, ubranko na zmianę, obuwie na zmianę, jedzenie (te rzeczy, z których dziecko korzysta, potrzebuje).
 19. Dziecko może być zapisane do Klubu w ramach Abonamentu bądź Karnetu godzinowego. Szczegółowe warunki Abonamentu i Karnetu określone są w cenniku, na stronie i w placówce przy umowie.
 20. Opłaty za pobyt dziecka pobierane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy wskazany w umowie. Brak opłat prowadzi do skreślenia dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 21. W dnu spisania umowy, rodzice /opiekunowie zobowiązani są do wniesienia jednorazowej rocznej opłaty wpisowej, gwarantującej dziecku miejsce w Klubie.
 22. Przy przedłużeniu umowy na kolejny rok wpisowe będzie obniżone o 50%. W ramach wpisowego gwarantujemy: ubezpieczenie NNW, materiały plastyczne, leżaczek, pościel, śliniaczek, pomoce edukacyjne i dydaktyczne.
 23. Klub dziecięcy zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w trakcie pobytu w placówce.
 24. Podpisanie umowy o powierzeniu dziecka pod opiekę jest równoznaczne z przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 25. Pracownicy Klubu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oraz zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i dobrego samopoczucia dzieci.
 26. Program zabaw i zajęć w Klubie dziecięcym jest ustalony przez personel placówki i dostosowany do wieku i rozwoju intelektualnego dziecka.
 27. Rodzice mają prawo do otrzymywania na bieżąco informacji na temat zachowania swojego dziecka, jego potrzeb, rozwoju, czynionych postępów oraz do zgłaszania właścicielowi Klubu opinii i sugestii na temat funkcjonowania Klubu.
 28. Właściciel Klubu posiada prawo do zmiany regulaminu, cennika po uprzednim poinformowaniu osób korzystających z usług.
 29. Dziecko może zostać skreślone z listy uczęszczających do Klubu z następujących przyczyn: braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka w placówce, nieregularnego wpłacania opłat, zalegania z opłatami, notorycznego nieprzestrzegania regulaminu Klubu.
 30. Klub nie ponosi odpowiedzialności: za zniszczenia ubrań powstałe w wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w klubie, za rzeczy osobiste przyniesione do Klubu, w tym rzeczy wartościowe.
 31. Zabrania się przynoszenia do Klubu ostrych niebezpiecznych przedmiotów, zabawek/przedmiotów składających się z małych elementów, które mogą być połknięte przez dzieci.
 32. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy przekazać drugiej stronie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności wypowiedzenia.